ING. MIROSLAV JUN

Rooseveltova 166, 272 00 Kladno | tel/fax: 312 246 066 | e-mail: firma.jun@centrum.cz


ING. MIROSLAV JUN - revize - rozvody plynu - topné systémy
Úvod -> Stavební zákon

ZDROJ: WWW.PROMATPRAHA.CZ - POŽÁRNÍ PROSTUPY - ZAJIŠŤUJE FIRMA JUN KLADNO

STAVEBNÍ ZÁKON V KOSTCE

Ohlášení stavby a stavební povolení

Mnohé stavby dosud podléhající stavebnímu povolení stačí nyní ohlásit. Dokonce bude možné stavět stavby menšího rozsahu i bez ohlášení. V případech, kde bude i nadále nutné stavební řízení, se nabízí možnost takzvaného zkráceného řízení za pomoci autorizovaného inspektora. V některých případech se ovšem stavebním i ohlašovacím procedurám můžeme vyhnout. V případě, že si nejsme na sto procent jistí, vždy je nejlepším řešením poradit se s příslušným stavebním úřadem a tak nabudeme jistotu, že jsme opravdu žádný předepsaný postup nezanedbali. 

Stavby bez ohlášení

Ze zákona nebude potřeba stavební povolení ani ohlášení pro jednopodlažní nevytápěné budovy bez pobytových místností či hygienických zařízení do 25 metrů zastavěné plochy a do 5 m výšky, třeba pro zahradní domek nebo dílnu. Ohlašovat nemusíme ani zimní zahrady do 40 metrů plochy, stavby pro zvířata menší nežli 16 metrů vždy do 5 metrů výšky ale ani technická zařízení či vedení uvnitř budov, tedy kupříkladu rozvody vody, energií, tepla, elektronických komunikací, odvody odpadních a dešťových vod a větrání a dále přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m. Ohlašovat nemusíme bazény do 40 m2 zastavěné plochy či zásobníky na vodu do objemu 50 m3 a do výšky 3 m a ploty mezi zahradami. 

Změny staveb

Pokud máme přestavovat, nemusíme ohlašovat zásahy do staveb, jimiž nezasáhneme do nosných konstrukcí, pokud se po jejich provedení nezmění ani vzhled ani způsob užívání stavby. Podmínkou je, že stavební úprava nevyžaduje podle předpisů posouzení vlivů na životní prostředí a neohrozí požární bezpečnost. Ohlašování se vyhneme i v případech, kdy provádíme udržovací práce, pokud neohrozí zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečné užívání.
 Nikdy však nelze vyloučit ohlašování či povolování staveb a úprav při jejich památkové ochraně! Je-li naše stavba sama kulturní památkou nebo se nachází v památkové rezervaci, zóně anebo v ochranném pásmu, ohlašovací povinnosti či povolení stavby se nevyhneme.

Jaké stavby tedy ohlašovat musíme?

V zastavěném území nebo v zastavitelné ploše můžeme pouze na základě ohlášení podle územně plánovací informace vybudovat stavby pro bydlení a rekreační chaty do 150 m2 zastavěné plochy nejvýše s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím podzemní stavby do hloubky do 3 m a 300 m2 zastavěné plochy. 
Kromě staveb pro bydlení lze stavět i ohlášené stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m nebo i mnohem rozsáhlejší stavby dočasné. Oznámí-li stavebník svůj záměr vlastníkům sousedních nemovitostí, může ohlášení těchto staveb provést i bez předchozího územního rozhodnutí či souhlasu s umístěním stavby.
Pro ohlášení staveb použijeme formuláře stavebních úřadů, k vyplněnými údajům se připojí projektová dokumentace. Po podání ohlášení buď stavební úřad vydá s ohlášenou stavbou souhlas a ověří předloženou stavební dokumentaci nebo alespoň do 40ti dnů provedení stavby nezakáže. V tom případě můžeme stavbu realizovat, začneme-li během následujících 12ti měsíců. 

Stavební řízení

Pro všechny ostatní stavby je nutné podat žádost o stavební povolení. Účelem stavebního řízení je projednání stavby se všemi dotčenými orgány a osobami. K žádosti o stavební povolení ve formě vyplněného formuláře se přikládají doklady prokazující právo k pozemku stavby nebo smlouva s vlastníkem pozemku o tom, že stavebník může provést stavbu, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, dále též projektová dokumentace, plán kontrolních prohlídek stavby a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy.  
 

Zkrácené stavební řízení

Pokud podepíšete smlouvu s autorizovaným inspektorem, můžete získat stavební povolení ve zkráceném stavebním řízení. To v praxi znamená, že autorizovaný inspektor svým certifikátem potvrdí, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené poklady ze všech zákonných hledisek a že stavba může být provedena. Tato skutečnost se na projektu stavby vyznačí, uvede se jméno inspektora, datum vydání certifikátu, razítko a podpis inspektora. K označené dokumentaci se připojí navržený plán kontrolních prohlídek stavby, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení podle zákona. Uplatní-li účastníci proti návrhu stavby nějaké námitky, inspektor je s nimi projedná. Pak v závěru uvede, jak se s připomínkami vypořádal. Nakonec stačí stavebnímu úřadu stavbu oznámit.    

Stavební povolení

Stavební povolení bude mít jako doposud platnost dva roky od jeho právní moci, tedy ode dne, kdy se proti němu nemůže už nikdo odvolat. Můžete stavebnímu úřadu také navrhnout povolení stavby prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, jejíž znění úřadu předložíte. Po vydání stavebního povolení může stavební úřad nebo inspektor na žádost stavebníka povolit ještě i změnu stavby. Pokud se změna nedotýká územního rozhodnutí, práv ostatních účastníků ani veřejných zájmů, může být jednoduše provedena zápisem autorizovaného inspektora do stavebního deníku. Změna ohlášené stavby bude stavebníkem také ohlášena.

Odstraňování staveb

Nakonec také odstraňování staveb podléhá obdobně jako jejich výstavba ohlášení nebo stavebnímu povolení. Tudíž stavbu, která nepotřebuje ohlášení ani povolení, můžeme také bez nich odstranit. V tomto jediném případě můžete provést odstranění i svépomocí. V ostatních případech ohlašujeme odstranění stavby nebo žádáme o povolení jejího odstranění a zajistíme provedení těchto prací stavebním podnikatelem či alespoň přítomnost stavebního dozoru. Speciálně při odstranění staveb v památkových rezervacích, zónách či u kulturních památek bude stavební úřad vždy trvat na povolování jejich odstranění. 

Nařízené odstranění

Naopak u staveb neoprávněně prováděných či ohrožujících životy, zdraví a bezpečnost nebo majetek jiných osob může stavební úřad přistoupit k nařízení jejich odstranění. To se dá očekávat zejména v případech, kdy vlastník včas na výzvu úřadu nezajistil odstranění vytýkaných závad.

Novinky

Montáže provádíme v okrese Kladno, Beroun, Slaný, Praha západ, Rakovník.

Kontakt

ING. MIROSLAV JUN, Rooseveltova 1661, 272 00 Kladno

tel/fax: 312 246 066, mobil: 608 554 471, 608 554 470, 602 336 038, e-mail: firma.jun@centrum.cz, web: www.novetopeni.cz, IČ: 144 67 283

Otvírací doba: Montáže Po- Pá: (6)7h - 15h, Kancelář Po- Pá Rooseveltova): 7h - 16h (jinak dle tel. dohody)

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Lišta odkazů: PROTHERM - VAILLANT -